6770 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Düzenlemeler

SİRKÜLER RAPOR

Tarih:30.01.2017

Sayı:2017/HD-04

Konu:6770 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Düzenlemeler

27.01.2017 Tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeler özet olarak aşağıda sunulmuştur.

1.İlgili Kanunun 7.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesinde yapılan değişiklik ile, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna edilmiştir.

2.İlgili Kanunun 8.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17/p maddesinde yapılan değişiklik ile, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Diğer yandan 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen Geçici 36. Madde ile, bu istisna geriye dönük olarakta uygulanabilecektir. Buna göre; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

3.İlgili Kanunun 10.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen Geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi imkanı getirilmiştir. Buna göre;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir.

 

4.İlgili Kanunun 16.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 29.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklik ile, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iadenin yıl içinde de nakden iadesi imkanı getirilmiştir.

5.İlgili Kanunun 26.maddesi ile 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2.madde ile yapılandırması bozulan mükellefler için yeni bir hak getirilmiştir. Buna göre; peşin ödemeyi tercih edip ödemesini yapmayanlar ve ilk taksitini ödeyemeyenler,  ilgili tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31.05.2017 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulmayacaktır.

Diğer yandan aynı kanun ile taksit ödemeleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre 31.01.2017 olan 2.taksit ödemesi 31.05.2017 tarihine olmak üzere diğer tüm taksit ödemeleri de dörder ay uzatılmıştır.

Ayrıca peşin ödeme seçeneğini tercih edenlere taksitle ödeme seçeneğine dönme imkanı da getirilmiştir.

6.İlgili Kanunun 28.maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72.madde ile, 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı SGK Prim ödemelerinin belirli bir kısmı 2017 Ekim, 2017 Kasım ve 2017 Aralık ayına ertelenmiştir.

Buna göre; 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

7.İlgili Kanunun 29.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Kanununun 32. maddesine eklenen fıkra ile, imalatçı KOBİ’lerin birleşmesine Kurumlar Vergisi indirimi getirilmiştir.

Buna göre;  5520 sayılı KVK’nun 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

8.İlgili Kanunun 33.maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen Geçici 1. Madde ile kamuoyunda sicil affı olarak bilinen uygulama yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi, geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecektir.

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

 

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr