KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik ile Getirilen Yeni Düzenleme ve Açıklamalar

SİRKÜLER RAPOR

Tarih:16.02.2017

Sayı:2017/HD-06

Konu:KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik ile Getirilen Yeni Düzenleme ve Açıklamalar

15 Şubat 2017 Tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri Nolu KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile, bazı konularda yeni düzenlemeler yapılmış, bazı tereddüt edilen konularda da açıklamalarda bulunulmuştur.

Yapılan düzenleme ve açıklamalar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

1.Kısmi tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulayacak alıcılar arasına, Büyükşehir Belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri de dahil edilmiştir.

2.İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

3.KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.

İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılacaktır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilecektir.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir.

4.3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamayacaktır.

5.Serbest Bölgeden yurtiçine yapılan nakliye işleri KDV’ne tabi olacaktır. Yurtiçinden Serbest Bölgeye, ihracata konu olan ürünlerin veya ihraca konu ürünlerin imalatında kullanılacak hammaddelerin nakliyesi ise KDV’den istisna olacaktır.

Yine Serbest Bölgelere gidilerek yapılan bakım onarım hizmetleri KDV’den istisna iken, Serbest Bölgedeki bir firmanın serbest bölge dışındaki bir şirketten alacağı araç kiralama hizmeti KDV’ne tabi olacaktır.

6.Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

7.İndirimli orana tabi konut teslimlerinde, perde ve avize alımlarına ilişkin olarak yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilemeyecektir.

Diğer taraftan indirimli orana tabi konut konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.

8.İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, mükelleflerin organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu imkanı getirilmiştir.

9.Düzenlenen faturanın, alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

10.KDV İadelerinde artırımlı teminat uygulaması getirilmiştir.

Buna göre;iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilecektir.  

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanacaktır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilecektir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilecektir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre daha verilecektir. Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

11.Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde ve sürede düzeltilmemesi nedeniyle mükellef incelemeye sevkedilebilecek, bu kapsamdaki iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilerek, teminat, vergi inceleme raporuna göre çözülebilecektir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

 

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr